Lista rodzajów działalności

Obsah stránky

Załącznik nr 1 do ustawy nr 455/1991 Coll.

Działalność graficzna

Część A
  • Sklep mięsny i wędliniarski
  • Nabiał
  • Młynarstwo
  • Piekarnictwo, cukiernictwo
  • Browarnictwo i słodownictwo
  • Obróbka skór i futer
  • Zastosowanie, produkcja i naprawa obuwia ortopedycznego
  • Szlifowanie i wytrawianie szkła
  • Mieszanie gumy
  • Obróbka kamienia
  • Odlewnia, produkcja modeli
  • Kowalstwo, podkuwanie
  • Maszyny
  • Fabrykacja, produkcja narzędzi
  • Cynkowanie, emaliowanie
  • Produkcja, instalacja, naprawa maszyn i aparatury elektrycznej, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego
  • Hospitality
  • Złoto i biżuteria
  • Ciesielstwo, podłogi
  • Produkcja i naprawa instrumentów muzycznych
  • Naprawa innego sprzętu transportowego i maszyn roboczych
  • Masoneria
  • Montaż, naprawa, rewizja i testowanie sprzętu elektrycznego
  • Instalacja, naprawa i przebudowa urządzeń chłodniczych i pomp ciepła
  • Instalacje wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie
  • Montaż, naprawa, kontrola i testowanie urządzeń gazowych oraz napełnianie zbiorników gazowych
  • Montaż, naprawa, kontrola i testowanie urządzeń ciśnieniowych i zbiorników gazu
  • Montaż, naprawa, kontrola i testowanie urządzeń dźwigowych
  • Izolacja
  • Malowanie, malowanie, dekorowanie
  • Pokrycia dachowe, ciesielstwo
  • Prace stolarskie i naprawy nadwozi
  • Gotowanie
  • Naprawy pojazdów drogowych
  • Fryzjer, fryzjerka
  • Część B
  • Barwienie i chemiczna obróbka tekstyliów
  • Czyszczenie i pranie tekstyliów i odzieży
  • Wspólnota
  • Część C
  • Hospitality
  • Usługi kosmetyczne
  • Pedicure, manicure

Załącznik nr 2 do ustawy nr 455/1991 Coll.

WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIA

(Patrz §§ 23 i 24)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przedmiot działalności Wymagane kompetencje zawodowe Uwaga
1 2 3
prace geologiczne*) świadectwo kwalifikacji zawodowych wydane przez Ministra Środowiska**) *) z wyjątkiem prac geologicznych, które są działalnością górniczą lub działalnością prowadzoną w sposób górniczy zgodnie z § 2 i § 3 ustawy nr 61/1988 Sb. o działalności górniczej, materiałach wybuchowych i Państwowej Administracji Górniczej, w brzmieniu ustawy nr 128/1999 Sb. i ustawy nr 206/2002 Sb. **) § 3 ust. 3 ustawy nr 62/1988 Sb. o pracach geologicznych, zmienionej ustawą nr 3/2005 Sb.
Przetwórstwo tytoniu i produkcja wyrobów tytoniowych (a) dyplom uniwersytecki w zakresie programu studiów i kierunku studiów koncentrującego się na chemii spożywczej lub rolnictwie oraz 1 rok doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku związanym z chemią spożywczą lub rolnictwem i 3 lata doświadczenia zawodowego, lub (c) wykształcenie średnie z maturą na kierunku kształcenia o specjalności chemia spożywcza lub rolnictwo i 3 lata doświadczenia zawodowego, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność, oraz 4 lata doświadczenia zawodowego w danej dziedzinieUstawa nr 353/2003 Dz.U. o podatku akcyzowym, z późniejszymi zmianami
Produkcja niebezpiecznych chemikaliów i niebezpiecznych mieszanin chemicznych oraz sprzedaż chemikaliów i mieszanin chemicznych sklasyfikowanych jako wysoce toksyczne*) i toksyczne*) (a) wykształcenie wyższe w zakresie programu i kierunku studiów ukierunkowanego na chemię, górnictwo, metalurgię, inżynierię, budownictwo, elektrotechnikę, ochronę przeciwpożarową, nauki o żywności, medycynę, weterynarię, farmację, nauki przyrodnicze, rolnictwo lub leśnictwo oraz 1 rok doświadczenia w tej dziedzinie; lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe o specjalności chemia, górnictwo, hutnictwo, budowa maszyn, inżynieria lądowa, ochrona przeciwpożarowa, elektrotechnika, medycyna, farmacja, weterynaria, rolnictwo lub leśnictwo oraz 3 lata doświadczenia w tej dziedzinie; lub (c) wykształcenie średnie z maturą na kierunku o specjalności chemicznej, górniczej, hutniczej, inżynieryjnej, budowlanej, ochrony przeciwpożarowej, elektrotechnicznej, medycznej, farmaceutycznej, weterynaryjnej, rolniczej lub leśnej oraz 3-letni staż pracy w tej dziedzinie, albo (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność, oraz 4 lata doświadczenia w danej dziedzinie, lub (e) dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 lit. a), b), c), d) lub e) ustawy o licencjonowaniu handlu, lub (f) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu chemika w zakresie obsługi urządzeń zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa**) oraz 4 lata doświadczenia w danej dziedzinie; w przypadku sprzedaży chemikaliów i mieszanin chemicznych sklasyfikowanych jako wysoce toksyczne i toksyczne można również wykazać kwalifikacje zawodowe: (a) dowód co najmniej pięcioletniego nieprzerwanego doświadczenia w danej dziedzinie w charakterze przedsiębiorcy lub kierownika; lub (b) dowód co najmniej dwuletniego nieprzerwanego doświadczenia w charakterze przedsiębiorcy lub kierownika oraz dowód ukończenia studiów w danej dziedzinie; lub (c) dowód potwierdzający co najmniej trzyletnie nieprzerwane doświadczenie w charakterze przedsiębiorcy lub kierownika oraz dowód potwierdzający przekwalifikowanie lub inny dowód potwierdzający kwalifikacje wydany przez właściwy organ państwa; lub (d) dowód co najmniej trzyletniego nieprzerwanego doświadczenia w charakterze pracownika oraz dowód ukończenia studiów w danej dziedzinie; lub (e) dowód czteroletniego nieprzerwanego doświadczenia w danej dziedzinie w charakterze pracownika i dowód przekwalifikowania lub inny dowód kwalifikacji wydany przez właściwy organ państwa*) Sekcja 5 ust. 1 lit. f) i g) ustawy nr 350/2011 Coll. o substancjach chemicznych i mieszaninach chemicznych oraz o zmianach niektórych ustaw (ustawa chemiczna); w przypadku produkcji substancji chemicznej i mieszaniny chemicznej nie jest wymagane zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej, jeżeli produkcja substancji chemicznej i mieszaniny chemicznej jest jednocześnie przedmiotem innej działalności handlowej wymienionej w niniejszym załączniku lub w załączniku 3 do ustawy nr 455/1991 Coll., zmienionej ustawą nr 130/2008 Coll., ustawą nr 145/2010 Coll. i ustawą nr 155/2010 Coll. **U., o weryfikacji i uznawaniu wyników dalszego kształcenia oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o uznawaniu wyników dalszego kształcenia), z późniejszymi zmianami.
Produkcja i naprawa protez produkowanych masowo – protez, – ortez tułowia, – ortezy kończyn, – bandaży miękkich a) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu ortotyka-protetyka zgodnie z odrębnymi przepisami*)lub (b) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu technika ortotyka-protetyka zgodnie z odrębnymi przepisami*)oraz 3-letnie doświadczenie w tym zakresie, lub (c) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywany jest zawód, oraz 3-letnie doświadczenie w danej dziedzinie, lub (d) dokumenty zgodnie z sekcją 7(5)(a), (b), (c), (d) lub (e) ustawy o licencjonowaniu handlu*) Ustawa nr 96/2004 Sb. o warunkach nabywania i uznawania kwalifikacji do wykonywania niemedycznych zawodów medycznych i wykonywania czynności związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niemedycznych zawodach medycznych), z późniejszymi zmianami
Optyka okulistyczna a) uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego optometrysty zgodnie z odrębnymi przepisami*), lub (b) wyższe kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kształcenia optyka dyplomowanego lub technika optyka okularowego dyplomowanego, lub (c) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym w dziedzinie kształcenia optyka lub technika okulisty, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywany jest zawód, oraz 4-letnie doświadczenie w danej dziedzinie*) Ustawa nr 96/2004 Sb. o warunkach nabywania i uznawania kompetencji do wykonywania niemedycznych zawodów medycznych i wykonywania czynności związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niemedycznych zawodach medycznych), w brzmieniu ustawy nr 125/2005 Sb.
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi a) wykształcenie wyższe i 1 rok doświadczenia w tej dziedzinie, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe w dziedzinie technicznej lub naukowej i 3 lata doświadczenia w tej dziedzinie, lub (c) wykształcenie średnie ze świadectwem ukończenia szkoły w dziedzinie technicznej lub naukowej oraz 3-letnie doświadczenie w tej dziedzinie, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, oraz 4 lata doświadczenia w danej dziedzinie§ 4 lit. a) ustawy nr 185/2001 Coll. o odpadach i zmianie niektórych innych ustaw
Działalność projektowa w budownictwie a) zezwolenie lub wpis na listę zarejestrowanych osób zgodnie z ustawą nr 360/1992 Sb. o wykonywaniu zawodu uprawnionego architekta i wykonywaniu zawodu uprawnionego inżyniera i technika działającego w budownictwie, z późniejszymi zmianami, lub (b) wykształcenie wyższe magisterskie i kierunek studiów związany z inżynierią lądową lub architekturą oraz 3 lata doświadczenia w projektowaniu budynków, lub (c) wykształcenie wyższe na poziomie studiów licencjackich na kierunku inżynieria lądowa lub architektura oraz 5 lat doświadczenia w projektowaniu budynków, lub (d) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie inżynierii lądowej i 5 lat doświadczenia w projektowaniu budynków, lub (e) wykształcenie średnie z maturą na kierunku związanym z budownictwem i 5 lat doświadczenia w projektowaniu budynków§ 158 i 159 ustawy nr 183/2006 Dz. U. o planowaniu przestrzennym i przepisach budowlanych (Prawo budowlane)
Budowa, przebudowa i rozbiórka budynków a) zezwolenie lub wpis na listę zarejestrowanych osób zgodnie z ustawą nr 360/1992 Coll., z późniejszymi zmianami, lub (b) dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku związanym z budownictwem lub architekturą oraz 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac budowlanych, lub (c) dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku inżynieria lądowa lub architektura i 5 lat doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych, lub (d) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie specjalizującej się w inżynierii lądowej oraz 5 lat doświadczenia w zakresie inżynierii lądowej, lub (e) wykształcenie średnie z maturą na kierunku o specjalności budowlanej i 5 lat doświadczenia w budownictwie, lub (f) dokumenty zgodnie z sekcją 7(5)(a), (b), (c), (d) lub (e) ustawy o licencjonowaniu handlu § 160 ustawy nr 183/2006 Coll.
Kupno, sprzedaż, niszczenie i usuwanie wyrobów pirotechnicznych kategorii P2, T2 i F4 oraz wykonywanie fajerwerków w przypadku zakupu, sprzedaży, niszczenia i usuwania wyrobów pirotechnicznych kategorii P2, świadectwo kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. a) ustawy nr 206/2015 Coll.; w przypadku zakupu, sprzedaży, niszczenia i usuwania wyrobów pirotechnicznych kategorii T2 i F4 oraz wykonywania fajerwerków, świadectwo kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. b) lub dokument zgodnie z art. 66 ust. 8 ustawy nr 206/2015 Coll. Ustawa nr 206/2015 Coll.
Kupno i sprzedaż zabytków kultury*) lub przedmiotów o wartości kulturowej**) a) dyplom uniwersytecki w zakresie programu studiów i kierunku studiów ukierunkowanego na sztuki piękne, konserwację lub historię sztuki, lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie sztuk pięknych, restauracji, konserwacji lub sztuki i rzemiosła oraz 1 rok doświadczenia w tej dziedzinie; lub (c) wykształcenie średnie z maturą w dziedzinie edukacji koncentrującej się na sztukach pięknych, renowacji, konserwacji, sztukach pięknych i rzemiośle lub handlu antykami oraz 1 rok doświadczenia w tej dziedzinie; lub (d) wykształcenie średnie z dyplomem w odpowiedniej dziedzinie edukacji w zakresie sztuk pięknych, renowacji, konserwacji lub sztuk pięknych i rzemiosła oraz 3 lata doświadczenia w tej dziedzinie; lub (e) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność, oraz 4-letnie doświadczenie w danej dziedzinie*) Ustawa nr 20/1987 Coll. o opiece nad dziedzictwem państwowym, z późniejszymi zmianami **) Ustawa nr 71/1994 Sb. o sprzedaży i eksporcie przedmiotów o wartości kulturowej, z późniejszymi zmianami
Handel zwierzętami przeznaczonymi do hodowli zwierząt domowych (a) wykształcenie wyższe w zakresie programu studiów i kierunku studiów koncentrującego się na hodowli zwierząt, zootechnice lub medycynie weterynaryjnej oraz 1 rok doświadczenia w tej dziedzinie, lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe na kierunku związanym z hodowlą zwierząt, zootechniką lub weterynarią oraz 2 lata doświadczenia zawodowego; lub (c) wykształcenie średnie z maturą w dziedzinie hodowli zwierząt, zootechniki lub medycyny weterynaryjnej i 2 lata doświadczenia zawodowego; lub (d) wykształcenie średnie z dyplomem ukończenia studiów w zakresie hodowli zwierząt lub zootechniki oraz 3-letnie doświadczenie zawodowe; lub (e) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, oraz 4 lata doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie, lub (f) dokumenty zgodnie z sekcją 7(5)(j), (k), (l) lub (m) ustawy o licencjonowaniu handlu
Doradztwo księgowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji podatkowej a) wykształcenie wyższe i 3 lata doświadczenia w danej dziedzinie lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe i 5 lat doświadczenia zawodowego, lub (c) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym i 5 lat doświadczenia zawodowego, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, oraz 5 lat doświadczenia w danej dziedzinie
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami a) dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku prawo, ekonomia ze specjalizacją w zakresie ekonomii, finansów lub marketingu i handlu lub na kierunku budownictwo ze specjalizacją w zakresie budownictwa lub przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych lub podobny dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany na uczelni nieobjętej zakresem kształcenia, b) dyplom ukończenia studiów licencjackich, 1 rok doświadczenia zawodowego i ukończenie uznawanego na całym świecie kursu zgodnie z art. 60a ustawy nr 111/1998 Coll. z naciskiem na nieruchomości zorganizowanego w instytucie akredytowanym przez państwo, (c) wykształcenie wyższe, wyższe zawodowe lub średnie z egzaminem maturalnym i 3-letnim doświadczeniem w danej dziedzinie, lub d) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami zgodnie z ustawą o uznawaniu wyników dalszego kształcenia*)*) Ustawa nr 179/2006 Sb. z późniejszymi zmianami
Działalność niezależnych likwidatorów szkód ubezpieczeniowych wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym
Prowadzenie dobrowolnych licytacji ruchomości w trybie ustawy o licytacjach publicznych a) szkolnictwa wyższego, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe i 2 lata doświadczenia w działalności handlowej, lub (c) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym i 3-letnie doświadczenie w działalności handlowej, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest działalność handlowa, oraz 4-letnie doświadczenie w danej działalności handlowej, lub (e) dokumenty zgodnie z sekcją 7(5)(j), (k), (l) lub (m) ustawy o licencjonowaniu handluUstawa nr 26/2000 Dz.U. o aukcjach publicznych, z późniejszymi zmianami
Wycena aktywów dla*) – ruchomości, – nieruchomości, – wartości niematerialnych i prawnych, – aktywów finansowych, – zakładu produkcyjnego dla wyceny mienia ruchomego i nieruchomego: (a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i specjalności związanej z wyceną nieruchomości; lub (b) wykształcenie wyższe i ukończenie kształcenia ustawicznego na podstawie odrębnych przepisów**) trwającego co najmniej 4 semestry, ukierunkowanego na wycenę nieruchomości danej kategorii, lub (c) minimum wykształcenie średnie ze świadectwem ukończenia szkoły w zakresie, w którym ma być wykonywana wycena oraz ukończenie 2 semestrów kształcenia ustawicznego zgodnie z przepisami szczególnymi**) w zakresie wyceny nieruchomości; lub (d) minimum wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym w zakresie, w którym ma być wykonywana wycena nieruchomości, oraz ukończenie policealnego studium kwalifikacyjnego trwającego co najmniej 2 lata szkolne w zakresie wyceny nieruchomości, lub (e) wykształcenie co najmniej średnie z maturą w dziedzinie, w której ma być wykonywana wycena, oraz 2-letnią praktykę w zakresie wyceny nieruchomości, lub (f) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest działalność, oraz 5 lat doświadczenia w zakresie wyceny nieruchomości; w przypadku wyceny wartości niematerialnych i prawnych, aktywów finansowych i obiektów gospodarczych: (a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i specjalności w zakresie wyceny nieruchomości; lub (b) wykształcenie wyższe i ukończenie co najmniej 4 semestrów kształcenia ustawicznego zgodnie z przepisami szczególnymi**) w zakresie wyceny składników majątkowych danej kategorii; lub (c) wykształcenie wyższe i ukończenie kształcenia ustawicznego na podstawie odrębnych przepisów**) w wymiarze co najmniej 2 semestrów w zakresie wyceny nieruchomości danej kategorii oraz 2 lata doświadczenia w tym zakresie *) zgłaszający określi przedmiot działalności zgodnie z art. 45 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy nr 455/1991 Sb. w brzmieniu ustawy nr 130/2008 Sb. zgodnie z przedłożonymi dowodami kwalifikacji zawodowych **) art. 60 ustawy nr 111/1998 Sb. o uniwersytetach oraz o zmianach i uzupełnieniach innych ustaw (ustawa o uniwersytetach), w brzmieniu ustawy nr 147/2001 Sb.
Wykonywanie czynności geodezyjnych*) a) wykształcenie wyższe w zakresie programu studiów i kierunku studiów ukierunkowanego na geodezję i 1 rok doświadczenia w tej dziedzinie, lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie związanej z geodezją i 3 lata doświadczenia zawodowego, lub (c) wykształcenie średnie z maturą na kierunku związanym z geodezją i 3 lata doświadczenia zawodowego, lub (d) licencja wydana przez Czeski Urząd Geodezyjny i Katastralny**), lub (e) świadectwo przekwalifikowania lub inny dowód kwalifikacji zawodowych w zakresie odpowiedniej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy specjalnych przepisów lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego jurysdykcji podlega sektor, w którym wykonywana jest dana działalność, oraz 4 lata doświadczenia w tej dziedzinie*) Ustawa nr 200/1994 Coll. o geodezji oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw związanych z jej wprowadzeniem, z późniejszymi zmianami. **) sekcja 14 ustawy nr 200/1994 Coll., zmienionej ustawą nr 186/2001 Coll.
Rewizje, inspekcje i testy określonych urządzeń technicznych w eksploatacji zaświadczenie wydane przez kolejowy organ administracyjny § 47 i 48 ustawy nr 266/1994 Sb. o kolejach, zmienionej ustawą nr 23/2000 Sb. i ustawą nr 191/2006 Sb.
Restauracja dzieł sztuki pięknej, które nie są zabytkami kultury lub ich częściami, ale są przechowywane w zbiorach muzeów i galerii*) lub są przedmiotami o wartości kulturowej**) a) wykształcenie wyższe w zakresie programu studiów i kierunku studiów koncentrującego się na renowacji lub sztukach pięknych, lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe na kierunku specjalizującym się w konserwacji zabytków lub sztukach pięknych, lub (c) wykształcenie średnie z maturą w odpowiedniej dziedzinie konserwacji zabytków, sztuk pięknych lub rzemiosła artystycznego oraz trzyletnie doświadczenie w zakresie konserwacji zabytków, lub (d) wykształcenie średnie z dyplomem w odpowiedniej dziedzinie sztuki i rzemiosła lub sztuk pięknych oraz 5 lat doświadczenia w zakresie renowacji, lub (e) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność, oraz 6 lat doświadczenia w tej dziedzinie*) Ustawa nr 122/2000 Coll. o ochronie zbiorów muzealnych i o zmianie niektórych innych ustaw, z późniejszymi zmianami. **) Ustawa nr 71/1994 Sb. o sprzedaży i eksporcie przedmiotów o wartości kulturowej, z późniejszymi zmianami
Specjalna dezynfekcja ochronna, dezynsekcja i eksterminacja – bez użycia niebezpiecznych substancji chemicznych lub mieszanin chemicznych sklasyfikowanych jako toksyczne lub wysoce toksyczne*), z wyjątkiem specjalnej dezynfekcji ochronnej, dezynsekcji i eksterminacji w zakładach spożywczych i rolniczych, – w zakładach przemysłu spożywczego lub rolnego, – niebezpiecznych substancji chemicznych lub mieszanin chemicznych zaklasyfikowanych jako toksyczne lub wysoce toksyczne*), z wyjątkiem specjalnej dezynfekcji ochronnej, dezynsekcji i eksterminacji w zakładach przemysłu spożywczego lub rolnegodla specjalnej dezynfekcji ochronnej, dezynsekcji i eksterminacji bez użycia niebezpiecznych chemikaliów lub mieszanin chemicznych sklasyfikowanych jako toksyczne lub wysoce toksyczne*), z wyjątkiem specjalnej dezynfekcji ochronnej, dezynsekcji i eksterminacji w zakładach spożywczych lub rolniczych: (a) kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy nr 258/2000 Coll. o ochronie zdrowia publicznego i o zmianie niektórych powiązanych ustaw, zmienionej ustawą nr 392/2005 Coll. i ustawą nr 267/2015 Coll. lub (b) kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności pracownika sanitarnego bez fumigantów zgodnie ze specjalnym przepisem prawnym**), lub (c) dokumenty zgodnie z § 7 ust. 5 lit. j), k), l) lub m) ustawy o licencjach handlowych; w przypadku specjalnej dezynfekcji ochronnej, dezynsekcji i deratyzacji w zakładach spożywczych lub rolniczych: (a) kwalifikacje zawodowe zgodnie z sekcją 58 ust. 2 ustawy nr 258/2000 Coll., zmienionej ustawą nr 392/2005 Coll. i ustawą nr 267/2015 Coll. lub (b) kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności pracownika sanitarnego wolnego od fumigantów zgodnie z konkretnym przepisem prawnym**), lub (c) dokumenty zgodnie z § 7 ust. 5 lit. j), k), l) lub m) ustawy o licencjach handlowych; w przypadku specjalnej dezynfekcji ochronnej, dezynsekcji i eksterminacji przy użyciu niebezpiecznych chemikaliów lub mieszanin chemicznych sklasyfikowanych jako toksyczne lub wysoce toksyczne*), z wyjątkiem specjalnej dezynsekcji ochronnej i eksterminacji w zakładach spożywczych lub rolniczych: (a) kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy nr 258/2000 Coll., zmienionej ustawą nr 392/2005 Coll. i ustawą nr 267/2015 Coll. lub (b) kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności pracownika sanitarnego fumigantów zgodnie z konkretnym przepisem prawnym**), lub (c) dokumenty zgodnie z § 7 ust. 5 lit. j), k), l) lub m) ustawy o licencjonowaniu handlu*) art. 44a ust. 3 i 4 ustawy nr 258/2000 Coll. zmienionej ustawą nr 267/2015 Coll. **) Ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami
Przewodnictwo górskie (a) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym i kwalifikacjami zawodowymi przewodnika górskiego zgodnie ze specjalną regulacją prawną*), lub (b) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność, oraz 4 lata doświadczenia w danej dziedzinie*) Ustawa nr 179/2006 Sb. o weryfikacji i uznawaniu wyników dalszego kształcenia oraz o zmianie niektórych ustaw (Ustawa o uznawaniu wyników dalszego kształcenia)
Ratownictwo wodne a) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego jurysdykcja obejmuje sektor, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, lub (b) kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności ratownika wodnego na wodach otwartych lub do wykonywania czynności mistrza ratownictwa wodnego zgodnie ze specjalnymi przepisami*)*) Ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami
Działalność techniczna i organizacyjna w zakresie ochrony przeciwpożarowej a) szkolnictwo wyższe w zakresie programu studiów i kierunku studiów ukierunkowanego na ochronę przeciwpożarową, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku związanym z ochroną przeciwpożarową, lub (c) wykształcenie średnie z maturą na kierunku związanym z ochroną przeciwpożarową, lub (d) świadectwo kwalifikacji zawodowych wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, lub (e) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, oraz dwuletnie doświadczenie w danej dziedzinie§ 11 ustawy nr 133/1985 Sb. o ochronie przeciwpożarowej, zmienionej ustawą nr 237/2000 Sb.
Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a) wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 1 rok doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe i 2 lata doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; lub (c) wykształcenie średnie ze świadectwem ukończenia szkoły średniej i 3 lata doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa lub higieny pracy; lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, oraz trzyletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa lub higieny pracy, lub (e) dowód pomyślnego ukończenia egzaminu kompetencji zawodowych zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi*)*) art. 10 ust. 1 lit. c) i art. 10 ust. 2 lit. c) ustawy nr 309/2006 Dz.U., regulującej inne wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunkach pracy oraz o zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności lub świadczeniu usług poza stosunkami pracy (ustawa o zapewnieniu innych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy), z późniejszymi zmianami, oraz art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia rządu nr 592/2006 Dz.U. w sprawie warunków akredytacji i przeprowadzania egzaminów kompetencji zawodowych
Świadczenie usług w zakresie wychowania fizycznego i sportu w dziedzinie*) a) szkolnictwa wyższego w zakresie programu studiów i kierunku studiów związanych z kulturą fizyczną, wychowaniem fizycznym i sportem, lub (b) wyższego wykształcenia zawodowego na kierunku studiów związanym z kulturą fizyczną, wychowaniem fizycznym i sportem, lub (c) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, lub (d) kwalifikacje zawodowe w odpowiedniej dziedzinie działalności związanej z wychowaniem fizycznym**) *) zgłaszający określi przedmiot działalności zgodnie z art. 45 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy nr 455/1991 Coll., zmienionej ustawą nr 130/2008 Coll., zgodnie z przedstawionymi dowodami kwalifikacji zawodowych **) ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami
Prowadzenie szkoły nauki jazdy świadectwo zawodowe wydane przez właściwy organ regionalny*) i 1 rok doświadczenia w tej dziedzinie*) Artykuł 21 ust. 1 ustawy nr 247/2000 Sb. o nabywaniu i doskonaleniu kwalifikacji zawodowych do kierowania pojazdami silnikowymi oraz o zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu ustawy nr 478/2001 Sb.
Organizacja kursów mających na celu zdobycie wiedzy w zakresie przeprowadzania specjalnej dezynfekcji ochronnej, dezynsekcji i eksterminacji kompetencji zawodowych zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy nr 258/2000 Sb. o ochronie zdrowia publicznego i o zmianie niektórych powiązanych ustaw, zmienionej ustawą nr 392/2005 Sb. i ustawą nr 267/2015 Sb.
Opieka nad dzieckiem do lat trzech w systemie dziennym a) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pielęgniarki ogólnej lub asystenta medycznego lub asystenta pielęgniarskiego lub położnej lub ratownika medycznego zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa*), lub (b) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub pracownika służb społecznych zgodnie z przepisami szczególnymi**), lub (c) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa***), lub (d) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu niani dla dzieci do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa****); *) Ustawa nr 96/2004 Dz.U. o warunkach nabywania i uznawania kwalifikacji do wykonywania niemedycznych zawodów medycznych i wykonywania czynności związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej oraz o zmianach w niektórych powiązanych ustawach (Ustawa o niemedycznych zawodach medycznych), z późniejszymi zmianami **) ustawa nr 108/2006 Coll. o usługach socjalnych, z późniejszymi zmianami ***) Ustawa nr 563/2004 Dz.U. o pracownikach pedagogicznych i o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami ****) Ustawa nr 179/2006 Dz.U., z późniejszymi zmianami
Poradnictwo psychologiczne i diagnostyka wykształcenie wyższe w dziedzinie psychologii oraz, w przypadku studiów jednoprzedmiotowych, 1 rok doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie, a w przypadku studiów wieloprzedmiotowych – 3 lata doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie
Ujeżdżenie zwierząt (a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i specjalności związanej z hodowlą zwierząt, zootechniką lub weterynarią oraz 1 rok doświadczenia zawodowego, lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe na kierunku związanym z hodowlą zwierząt, zootechniką lub weterynarią oraz 2 lata doświadczenia zawodowego; lub (c) wykształcenie średnie z maturą w dziedzinie hodowli zwierząt, zootechniki lub medycyny weterynaryjnej i 2 lata doświadczenia zawodowego; lub (d) wykształcenie średnie z dyplomem ukończenia studiów w zakresie hodowli zwierząt lub zootechniki oraz 3-letnie doświadczenie zawodowe; lub (e) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność, oraz 4 lata doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie, lub (f) dokumenty zgodnie z sekcją 7(5)(j), (k), (l) lub (m) ustawy o licencjonowaniu handlu
Działania, w których naruszana jest integralność ludzkiej skóry a) uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na podstawie szczególnej regulacji prawnej*), lub (b) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego lub asystenta medycznego na podstawie szczególnych przepisów prawa**), lub (c) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym w dziedzinie kształcenia kosmetyczki i świadectwem przekwalifikowania lub innym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności, podczas których naruszana jest integralność ludzkiej skóry, wydanym przez instytucję akredytowaną na mocy specjalnych przepisów lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywany jest zawód, lub (d) wykształcenie średnie wraz ze świadectwem nauczania w dziedzinie kształcenia kosmetyczek oraz świadectwem przekwalifikowania lub innym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zakresie czynności, w których dochodzi do naruszenia integralności skóry ludzkiej, wydanym przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego jurysdykcji podlega sektor, w którym wykonywany jest zawód; lub (e) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kosmetyczki oraz w zakresie czynności, w których naruszona jest integralność ludzkiej skóry, wydane przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego jurysdykcji podlega sektor, w którym wykonywany jest zawód, oraz czteroletnie doświadczenie w zakresie usług kosmetycznych lub czynności, w których naruszona jest integralność ludzkiej skóry; lub (f) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu kosmetyczki oraz do wykonywania jednego z rodzajów działalności, w których dochodzi do naruszenia integralności ludzkiej skóry (specjalista w zakresie makijażu permanentnego, piercer lub tatuażysta) zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa***) oraz 1 rok doświadczenia w dziedzinie usług kosmetycznych lub działalności, w której dochodzi do naruszenia integralności ludzkiej skóry*) Ustawa nr 95/2004 Sb. o warunkach nabywania i uznawania kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza, dentysty i farmaceuty, w brzmieniu ustawy nr 125/2005 Sb. **) Ustawa nr 96/2004 Coll., zmieniona ustawą nr 125/2005 Coll. ***) ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami
Usługi w zakresie masażu, odnowy biologicznej i regeneracji a) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu lekarza i kwalifikacje specjalistyczne w dziedzinie rehabilitacji i medycyny fizykalnej lub medycyny fizykalnej zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa*), lub (b) uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu fizjoterapeuty lub masażysty lub masażysty osób niewidomych i słabowidzących zgodnie z odrębnymi przepisami prawa**), lub (c) wykształcenie wyższe w zakresie programu studiów i kierunku w zakresie rehabilitacji lub wychowania fizycznego, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez placówkę akredytowaną na podstawie przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego kompetencje obejmują sektor, w którym wykonywany jest zawód, lub (e) kwalifikacje zawodowe w zakresie masażu klasycznego lub sportowego zgodnie ze specjalnymi regulacjami prawnymi***); *) ustawa nr 95/2004 Coll. zmieniona ustawą nr 125/2005 Coll. **) ustawa nr 96/2004 Coll., zmieniona ustawą nr 125/2005 Coll. ***) ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami
Obsługa solariów a) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi*) oraz zaświadczenie o przekwalifikowaniu lub inny dowód kwalifikacji zawodowych do wykonywania odpowiedniej działalności zawodowej wydany przez placówkę akredytowaną zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego jurysdykcji podlega sektor, w którym prowadzona jest działalność handlowa, lub (b) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pielęgniarki ogólnej, położnej, terapeuty zajęciowego, asystenta radiologicznego, asystenta zdrowia publicznego, ratownika medycznego, technika biomedycznego, asystenta biotechnicznego, technika radiologicznego, fizjoterapeuty, fizyka radiologicznego, inżyniera biomedycznego, pracownik zawodowy w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego lub asystent medyczny zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa**) oraz zaświadczenie o przekwalifikowaniu lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie odpowiedniej działalności zawodowej, wydane przez instytucję akredytowaną zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego jurysdykcji podlega sektor, w którym wykonywany jest zawód, lub (c) dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie programu i kierunku studiów koncentrujących się na kulturze fizycznej, wychowaniu fizycznym i sporcie oraz świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie odpowiedniej działalności zawodowej, wydane przez instytucję akredytowaną na mocy szczególnych przepisów prawa lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego jurysdykcji podlega sektor, w którym wykonywany jest zawód; lub (d) zaświadczenie o przekwalifikowaniu pracowników niemedycznych lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, oraz roczne doświadczenie w danej dziedzinie, lub (e) kwalifikacje zawodowe w zakresie działalności operatora solarium zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi***) i 1 rok doświadczenia w tej dziedzinie*) Ustawa nr 95/2004 Coll. zmieniona ustawą nr 125/2005 Coll. **) ustawa nr 96/2004 Coll., zmieniona ustawą nr 125/2005 Coll. ***) ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami

Załącznik 3 do ustawy nr 455/1991 Coll.

DZIAŁALNOŚĆ KONCESJONOWANA

(Dotyczy §§ 23 i 24)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przedmiot działalności Wymagane kwalifikacje zawodowe i inne specjalne kwalifikacje zgodnie z § 27(1) i (2) Warunki wymagane do spełnienia zgodnie z § 27(3) Organ rządowy, który wypowiada się w sprawie wniosku koncesji Uwaga
1 2 3 4 5
Produkcja i obróbka alkoholu fermentacyjnego, alkoholu spożywczego, napojów spirytusowych i innych napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa, win owocowych, innych win i miodów pitnych oraz okowit owocowych otrzymywanych przez wypalanie upraw) oraz sprzedaż alkoholu fermentacyjnego, alkoholu spożywczego i napojów spirytusowych w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu fermentacyjnego, alkoholu spożywczego, napojów spirytusowych i innych napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa, win owocowych, innych win oraz miodów pitnych i okowit owocowych otrzymywanych w procesie destylacji) (a) dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie programu studiów i kierunku studiów koncentrującym się na technologii żywności, chemii, rolnictwie, farmacji, medycynie lub weterynarii, lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie technologii żywności, chemii, rolnictwa, farmacji lub weterynarii oraz 3 lata doświadczenia zawodowego, lub (c) wykształcenie średnie z maturą na kierunku kształcenia o specjalności w technologii żywności, chemii, rolnictwie lub technik farmaceutyczny laboratoryjny oraz 3 lata doświadczenia zawodowego w tym zakresie, albo (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, oraz 3-letnie doświadczenie w danej dziedzinie, lub (e) dokumenty zgodnie z sekcją 7(5)(a), (b), (c), (d) lub (e) ustawy o licencjonowaniu handlu do produkcji i przygotowywania alkoholu fermentacyjnego, alkoholu spożywczego, napojów spirytusowych i innych napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa, win owocowych, innych win i miodów pitnych oraz okowit owocowych uzyskiwanych w drodze uprawy) Ministerstwo Rolnictwa Ustawa nr 61/1997 Dz, U. o alkoholu oraz zmieniająca i uzupełniająca ustawę nr 455/1991 Dz, o działalności handlowej (ustawa o licencjonowaniu handlu), z późniejszymi zmianami, oraz ustawa nr 587/1992 Coll, o podatku akcyzowym, z późniejszymi zmianami (ustawa o alkoholu), z późniejszymi zmianami, z późniejszymi zmianami
Produkcja i przetwarzanie alkoholu siarczynowego lub alkoholu syntetycznego (a) dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie programu studiów i kierunku studiów koncentrującego się na chemii, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku o specjalności chemicznej i trzyletnie doświadczenie w tej dziedzinie, lub (c) wykształcenie średnie z maturą w dziedzinie chemii i 3 lata doświadczenia zawodowego, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, oraz 3-letnie doświadczenie w danej dziedzinie, lub (e) dokumenty zgodnie z sekcją 7(5)(a), (b), (c), (d) lub (e) ustawy o licencjonowaniu handluMinisterstwo Przemysłu i Handlu Ustawa nr 61/1997 Dz.U., z późniejszymi zmianami
Badania, rozwój, produkcja, niszczenie, zakup, sprzedaż i przechowywanie materiałów wybuchowych i amunicji, przetwarzanie i utylizacja materiałów wybuchowych, niszczenie i opracowywanie amunicji oraz prowadzenie prac strzałowychw zakresie badań, rozwoju, wytwarzania i przetwarzania materiałów wybuchowych oraz badań, rozwoju i wytwarzania amunicji: wykształcenie wyższe w zakresie programu i kierunku studiów ukierunkowanego na nauki techniczne lub technologię; do niszczenia i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych: licencja pirotechnika*); w zakresie nabywania, sprzedaży i przechowywania materiałów wybuchowych: (a) licencja pirotechnika lub rusznikarza*); lub (b) dozór techniczny strzałowy*); w zakresie degradacji, niszczenia i elaboracji amunicji: (a) wykształcenie co najmniej średnie z maturą o kierunku technicznym i uprawnienia pirotechnika*), (b) świadectwo kwalifikacji zawodowej osoby ubiegającej się o uprawnienia do wykonywania badań pirotechnicznych**) oraz 3-letni staż pracy w tej dziedzinie; albo (c) świadectwo przeszkolenia jako osoba ubiegająca się o licencję na zaawansowaną amunicję**) i 5 lat doświadczenia w tej dziedzinie; do zakupu, sprzedaży i przechowywania amunicji: (a) minimum wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym na kierunku o profilu technicznym, ekonomicznym, wojskowym lub policyjnym, (b) świadectwo kwalifikacji zawodowej osoby ubiegającej się o uprawnienia do wykonywania badań pirotechnicznych**) oraz 3-letni staż pracy w tej dziedzinie, albo (c) świadectwo biegłości jako kandydat ubiegający się o licencję na zaawansowaną amunicję**) i 5 lat doświadczenia w tej dziedzinie; do wykonywania robót strzałowych: (a) licencja strzelca*), lub (b) licencja nadzorcy technicznego robót strzałowych*)wiarygodność jako przedsiębiorca lub organ statutowy lub członkowie organu statutowego***); badania, rozwój, wytwarzanie, niszczenie, opracowywanie, zakup, sprzedaż i przechowywanie amunicji mogą być prowadzone wyłącznie w zakładzie określonym w pozwoleniu na amunicję****)dla badań, rozwoju, wytwarzania, przetwarzania, niszczenia, usuwania, zakupu, sprzedaży i przechowywania materiałów wybuchowych Czeski Urząd Górniczy*****) *) art. 35 i 36 ustawy nr 61/1988 Sb. o działalności górniczej, materiałach wybuchowych i państwowej administracji górniczej, z późniejszymi zmianami **) art. 70f ustawy nr 119/2002 Coll. o broni palnej i amunicji (ustawa o broni), zmienionej ustawą nr 229/2016 Coll. ***) § 1 ust. 5 ustawy nr 451/1991 Sb. ustanawiającej niektóre inne wymogi dotyczące pełnienia określonych funkcji w organach i organizacjach państwowych Czeskiej i Słowackiej Republiki Federalnej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej ****) § 70i ustawy nr 119/2002 Coll., w brzmieniu zmienionym ustawą nr 229/2016 Coll. *****) § 23 ustawy nr 61/1988 Dz.
Rozwój, produkcja, naprawa, modyfikacja, transport, zakup, sprzedaż, wypożyczanie, przechowywanie, niszczenie i usuwanie broni i amunicji w zakresie opracowywania, wytwarzania, naprawy, modyfikacji, degradacji i niszczenia broni: (a) wykształcenie wyższe w zakresie programu i kierunku studiów koncentrującego się na naukach technicznych lub technologii oraz 3 lata doświadczenia w tej dziedzinie; lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie nauk technicznych lub technologii oraz 3 lata doświadczenia zawodowego; lub (c) wykształcenie średnie z maturą w dziedzinie edukacji o profilu technicznym i 3 lata doświadczenia zawodowego; lub (d) wykształcenie średnie z dyplomem nauczyciela w dziedzinie edukacji rusznikarza lub ślusarza narzędziowego i 3 lata doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie; lub (e) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie odpowiedniej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo, którego jurysdykcji podlega sektor, w którym wykonywany jest zawód, oraz 4 lata doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie; w przypadku zakupu, sprzedaży, transportu, wynajmu i przechowywania broni i amunicji: (a) wykształcenie wyższe o programie i kierunku studiów ukierunkowanym na ekonomię, wojskowość, policję, nauki techniczne lub technikę oraz 1 rok doświadczenia w danej dziedzinie; lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, wojskowych, policyjnych, technicznych lub technicznych oraz 2 lata doświadczenia zawodowego; lub (c) wykształcenie średnie z maturą na kierunku o profilu technicznym, ekonomicznym, wojskowym lub policyjnym oraz 2 lata doświadczenia zawodowego; lub (d) wykształcenie średnie z dyplomem ukończenia studiów na kierunku sprzedawca o specjalności broń i amunicja lub pokrewnym oraz 3 lata doświadczenia w handlu bronią i amunicją, lub (e) wykształcenie średnie z dyplomem strzelca lub narzędziowca i 3-letnim stażem pracy w tej dziedzinie lub rocznym stażem pracy w handlu bronią i amunicją, lub (f) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo właściwe dla sektora, w którym prowadzona jest działalność handlowa, oraz 4 lata doświadczenia w danej działalności handlowej; w zakresie wytwarzania, naprawy, modyfikacji, pogarszania jakości i niszczenia amunicji: Kompetencje zawodowe określone dla opracowywania, wytwarzania, naprawy, modyfikacji, pogarszania jakości i niszczenia broni, licencja lub koncesja pirotechnika oraz ukończone 21 lat; w przypadku opracowywania amunicji: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w dziedzinie nauk technicznych lub technologii, dyplom w zakresie teorii i technologii materiałów wybuchowych oraz 3-letnie doświadczenie w tej dziedziniewiarygodność przedsiębiorcy lub organu statutowego lub członków organu statutowego*), w zakresie nabywania materiałów wybuchowych i przedmiotów wybuchowych**) oraz wykonywania z nimi czynności, przedsiębiorca lub odpowiedzialny przedstawiciel przedsiębiorcy musi spełniać kompetencje zawodowe ustalone dla dziedziny badań, rozwoju, niszczenia, usuwania, przetwarzania, nabywania i sprzedaży materiałów wybuchowych, współmierne do zakresu koncesji na obrót w zakresie opracowywania, wytwarzania, niszczenia, utylizacji amunicji Czeskie Biuro Badań Broni i Amunicji***) *) art. 1 ust. 5 ustawy nr 1 nr 451/1991 Coll. **) art. 21 ust. 1 i 2 ustawy nr 61/1988 Coll. w brzmieniu zmienionym ustawą nr 542/1991 Coll.***) w odniesieniu do dewaluacji amunicji art. 17 ust. 3 lit. i) ustawy nr 156/2000 Coll. w sprawie weryfikacji broni palnej i amunicji, w brzmieniu zmienionym ustawą nr 13/1998 Coll, 368/1992 Sb., o opłatach administracyjnych, z późniejszymi zmianami, w brzmieniu ustawy nr 155/2010 Sb. i w brzmieniu ustawy nr 206/2015 Sb. o wyrobach pirotechnicznych i ich obsłudze oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o wyrobach pirotechnicznych)
Kupno i sprzedaż, wynajem, rozwój, produkcja, naprawa, modyfikacja, przechowywanie, transport, degradacja i niszczenie materiałów bezpieczeństwa (a) wykształcenie wyższe w zakresie programu i kierunku studiów ukierunkowanego na nauki techniczne, ekonomię, wojskowość lub policję oraz ukończone 21 lat; lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie nauk technicznych, ekonomicznych, wojskowych lub policyjnych i ukończone 21 lat; lub (c) wykształcenie średnie z maturą lub świadectwem w dziedzinie kształcenia o profilu technicznym, ekonomicznym, wojskowym lub policyjnym i ukończone co najmniej 21 lat; lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej, wydany przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność, oraz roczne doświadczenie w danej dziedzinie i ukończone 21 latuczciwość wszystkich pracowników (art. 6 ust. 2 ustawy nr 455/1991 Coll., zmienionej ustawą nr 155/2010 Coll.) zgoda Regionalnej Dyrekcji Policji Republiki Czeskiej § 3 ust. 2 ustawy nr 310/2006 Sb. o usuwaniu niektórych przedmiotów nadających się do celów obronności i bezpieczeństwa na terytorium Republiki Czeskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (ustawa o usuwaniu materiałów służących bezpieczeństwu)
Produkcja i przetwarzanie paliw i smarów oraz dystrybucja paliw w zakresie produkcji i przetwarzania paliw i smarów: (a) wykształcenie wyższe na kierunku i w specjalności w zakresie chemii oraz 1 rok doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe w dziedzinie związanej z chemią i 3 lata doświadczenia zawodowego, lub (c) wykształcenie średnie z maturą w dziedzinie chemii i 3 lata doświadczenia zawodowego, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, oraz 4 lata doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie, lub (e) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu chemika w zakresie obsługi urządzeń zgodnie ze specjalnymi przepisami*) i 4-letnie doświadczenie w tej dziedzinie, lub (f) dowody zgodnie z sekcją 7(5)(a), (b), (c), (d) lub (e) ustawy o licencjonowaniu handlu; w przypadku dystrybucji paliw: (a) wykształcenie wyższe i 1 rok doświadczenia zawodowego lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe i 2 lata doświadczenia zawodowego, lub (c) wykształcenie średnie ze świadectwem ukończenia szkoły i 3 lata doświadczenia zawodowego, lub (d) wykształcenie średnie i 4 lata doświadczenia zawodowego, lub (e) kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności chemika w zakresie obsługi urządzeń zgodnie z odrębnymi przepisami prawa*) oraz 4 lata doświadczenia zawodowego do dystrybucji paliwa przez urząd celny Ustawa nr 311/2006 Dz.U. o paliwach i stacjach paliw oraz o zmianie niektórych powiązanych ustaw (ustawa o paliwach), z późniejszymi zmianami *) Ustawa nr 179/2006 Dz.U., z późniejszymi zmianami
Produkcja energii cieplnej i dystrybucja energii cieplnej, niepodlegająca koncesji*) prowadzona ze źródeł energii cieplnej o mocy zainstalowanej jednego źródła przekraczającej 50 kW a) wykształcenie wyższe o kierunku i specjalności w dziedzinie nauk technicznych oraz trzyletni staż pracy w tej dziedzinie, lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie kształcenia o profilu technicznym i 6 lat doświadczenia zawodowego, lub (c) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym w dziedzinie edukacji o profilu technicznym i 6 lat doświadczenia zawodowego; dla źródeł energii cieplnej o mocy zainstalowanej do 1 MW włącznie oraz samodzielnych urządzeń dystrybucji energii cieplnej o mocy zainstalowanej do 1 MW włącznie wystarczające jest: (a) wykształcenie średnie z dyplomem ukończenia studiów o kierunku technicznym i 3 lata doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie, lub (b) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie eksploatacji małych źródeł energii wydany przez placówkę akredytowaną na podstawie przepisów szczególnych, placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo właściwe dla sektora, w którym prowadzona jest działalnośćOsoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o koncesję, która nie posiada koncesji na wytwarzanie energii cieplnej i koncesji na dystrybucję energii cieplnej*), musi udowodnić, że posiada warunki techniczne zapewniające wykonywanie działalności koncesjonowanej**) oraz że działalność ta nie będzie zagrażać życiu i działalności osób, mieniu lub interesom ochrony środowiska. Osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o koncesję musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Państwowy Inspektorat Energetyki *) Ustawa nr 458/2000 Dz.U., 1 o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania administracji państwowej w sektorach energetycznych oraz o zmianach w niektórych ustawach (ustawa o energetyce), z późniejszymi zmianami **) Sekcja 9 dekretu nr 426/2005 Dz.U., o szczegółach przyznawania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach energetycznych
Drogowy transport samochodowy – towarowy obsługiwany przez pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony przeznaczone do transportu zwierząt lub towarów, – pasażerski obsługiwany przez pojazdy przeznaczone do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, – międzynarodowe przewozy towarowe wykonywane pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony i nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonymi do przewozu zwierząt lub rzeczy, – frachtu krajowego wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przeznaczonymi do przewozu zwierząt lub rzeczy oraz frachtu międzynarodowego wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony przeznaczonymi do przewozu zwierząt lub rzeczy, – pojazdami osobowymi przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcąkompetencje zawodowe zgodnie z sekcją 8a ustawy nr 111/1994 Coll., z późniejszymi zmianami, w zakresie drogowego transportu samochodowego – przewóz towarów pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, przeznaczonymi do transportu zwierząt lub towarów, – transportu osób pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, – międzynarodowego transportu towarowego wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony i nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonymi do przewozu zwierząt lub rzeczy organ transportowy, w przypadku wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie transportu samochodowego – towarowego wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, przeznaczonymi do przewozu zwierząt lub rzeczy, – przewozy pasażerskie wykonywane pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, – międzynarodowego przewozu rzeczy wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony i nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonymi do przewozu zwierząt lub rzeczyUstawa nr 111/1994 Coll. o transporcie drogowym, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące obowiązkowych warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
Żegluga śródlądowa Sekcja 33a ustawy nr 114/1995 Sb. o żegludze śródlądowej, zmienionej ustawą nr 358/1999 Sb. Ministerstwo Transportu Ustawa nr 114/1995 Dz.U. o żegludze śródlądowej, z późniejszymi zmianami
Testy kontrolne profesjonalnego sprzętu do stosowania produktów a) wykształcenie co najmniej średnie z maturą w dziedzinie specjalizującej się w medycynie roślin, ochronie roślin, ogrodnictwie, sadownictwie, uprawie chmielu, uprawie winorośli, leśnictwie, technice rolniczej lub leśnej lub rolnictwie ogólnym oraz 3-letnie doświadczenie w obsłudze i regulacji sprzętu do aplikacji produktów, lub (b) co najmniej wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym i 4 lata doświadczenia w obsłudze i regulacji sprzętu do nakładania produktówzatwierdzenie zakładu Centralny Instytut Inspekcji i Badań w Rolnictwie Sekcja 65 ustawy nr 326/2004 Coll. o ochronie zdrowia roślin i zmianach w niektórych powiązanych aktach prawnych, zmienionej ustawą nr 199/2012 Coll.
Wykonanie przeglądu pirotechnicznego a) licencja pirotechnika*) wydana przez okręgowy urząd górniczy, lub (b) świadectwo kwalifikacyjne osoby ubiegającej się o zezwolenie na wykonywanie badań pirotechnicznych**) rzetelność przedsiębiorcy lub organu statutowego lub członków organu statutowego***) *) §§ 35 i 36 ustawy nr 61/1988 Dz. **) art. 70f ustawy nr 119/2002 Coll., zmienionej ustawą nr 229/2016 Coll. ***) Sekcja 1(5) ustawy nr 451/1991 Coll.
Przeprowadzanie aukcji publicznych – dobrowolne – niedobrowolne Do prowadzenia aukcji publicznych – dobrowolnych: (a) wykształcenie wyższe i 1 rok doświadczenia w zakresie prowadzenia aukcji lub obrotu nieruchomościami, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe i 3 lata doświadczenia w prowadzeniu aukcji lub w obrocie nieruchomościami, lub (c) wykształcenie średnie i 5 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia aukcji lub obrotu nieruchomościami, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym prowadzona jest działalność, oraz 9 lat doświadczenia w prowadzeniu aukcji lub działalności w zakresie obrotu nieruchomościami, lub (e) dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 lit. j), k), l) lub m) ustawy o licencjonowaniu handlu; do prowadzenia niedobrowolnych aukcji publicznych: (a) wykształcenie wyższe i 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu aukcji lub działalności związanej z nieruchomościami, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe i 4 lata doświadczenia w prowadzeniu aukcji lub działalności związanej z nieruchomościami, lub (c) wykształcenie średnie i 6 lat doświadczenia w prowadzeniu aukcji lub obrocie nieruchomościami, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym prowadzona jest działalność, oraz 10 lat doświadczenia w zakresie sprzedaży aukcyjnej lub obrotu nieruchomościami, lub (e) dokumenty, o których mowa w sekcji 7(5)(j), (k), (1) lub (m) ustawy o licencjonowaniu handluMinisterstwo Rozwoju Regionalnego Sekcja 6 ustawy nr 26/2000 Coll. o aukcjach publicznych, zmienionej ustawą nr 315/2006 Coll.
Operacja biura podróży – organizowanie wycieczek – organizowanie powiązanych usług turystycznych a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i specjalności związanej z turystyką, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku związanym z turystyką, lub (c) wykształcenie średnie z maturą w dziedzinie edukacji związanej z turystyką, lub (d) wykształcenie wyższe i 1 rok doświadczenia zawodowego, lub (e) wykształcenie wyższe zawodowe i 3 lata doświadczenia zawodowego, lub (f) wykształcenie średnie ze świadectwem ukończenia szkoły i 6 lat doświadczenia zawodowego, lub (g) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym dana działalność jest również wykonywana, oraz 6 lat doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie, lub (h) dowód kwalifikacji zawodowych do prowadzenia biura podróży zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi*) i 2-letnie doświadczenie w tej dziedzinie (i) dokumenty zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. b), c), f), g), h) lub i) ustawy o licencjach handlowychMinisterstwo Rozwoju Regionalnego**) *) ustawa nr 179/2006 Coll. o weryfikacji i uznawaniu wyników dalszego kształcenia oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o uznawaniu wyników dalszego kształcenia) **) Ustawa nr 159/1999 Sb. o niektórych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej oraz o wykonywaniu niektórych czynności w dziedzinie turystyki, z późniejszymi zmianami
Ochrona mienia i osób Usługi prywatnych detektywów a) dyplom ukończenia studiów wyższych lub (b) wyższe kwalifikacje zawodowe w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa lub podobnej dziedzinie, lub (c) wykształcenie średnie z maturą w dziedzinie bezpieczeństwa lub prawa oraz trzyletnie doświadczenie w tej dziedzinie, lub (d) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym, trzyletnie doświadczenie w danej dziedzinie oraz świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, lub (e) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym, 3-letnie doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika ochrony zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa*); (a) wykształcenie wyższe i 1 rok doświadczenia zawodowego; lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa lub podobnej i 1 rok doświadczenia zawodowego; lub (c) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym w dziedzinie bezpieczeństwa lub prawa oraz 3 lata doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie; lub (d) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym, 3-letnie doświadczenie w danej dziedzinie oraz świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, lub (e) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym, 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie oraz kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu detektywa zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa*)wiarygodność przedsiębiorcy, organu statutowego lub członków organu statutowego**) oraz uczciwość wszystkich osób, które wykonują daną czynność na rzecz przedsiębiorcy (art. 6 ust. 2 ustawy nr 455/1991 Dz.U., w brzmieniu ustawy nr 155/2010 Dz.U.); wiarygodność przedsiębiorcy, organu statutowego lub członków organu statutowego**) oraz uczciwość wszystkich osób, które wykonują daną działalność na rzecz przedsiębiorcy (art. 6 ust. 2 ustawy nr 455/1991 Coll., zmienionej ustawą nr 155/2010 Coll.) *) Ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami, **) art. 1 ust. 5 ustawy nr 451/1991 Coll. *) ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami, **) sekcja 1(5) ustawy nr 451/1991 Coll.
Świadczenie usług technicznych w zakresie ochrony mienia i osób a) wykształcenie wyższe w zakresie programu studiów i kierunku studiów ukierunkowanego na inżynierię mechaniczną, elektrotechnikę, telekomunikację lub technologię komputerową oraz 1 rok doświadczenia w tej dziedzinie, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku o specjalności mechanicznej, elektrycznej, telekomunikacyjnej lub informatycznej oraz 2 lata doświadczenia zawodowego; lub (c) wykształcenie średnie ze świadectwem dojrzałości na kierunku o specjalności mechanicznej, elektrycznej, telekomunikacyjnej lub informatycznej oraz 2 lata doświadczenia zawodowego, lub (d) wykształcenie średnie z dyplomem ukończenia studiów na kierunku o specjalności mechanicznej, elektrycznej, telekomunikacyjnej lub informatycznej oraz 3 lata doświadczenia zawodowego, lub (e) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność, oraz 4 lata doświadczenia zawodowego w danej dziedzinieuczciwość wszystkich osób, które wykonują daną działalność na rzecz przedsiębiorcy (art. 6 ust. 2 ustawy nr 455/1991 Coll., zmienionej ustawą nr 155/2010 Coll.)
Zarządzanie dokumentacją (a) wykształcenie wyższe i 1 rok doświadczenia w administracji lub (b) wykształcenie wyższe i 2 lata doświadczenia w administracji, lub (c) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym i 3 lata doświadczenia w administracji, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność, oraz 4 lata doświadczenia w administracjizatwierdzenie zakładu i uczciwości wszystkich pracowników (art. 6 ust. 2 ustawy nr 455/1991 Coll., zmienionej ustawą nr 155/2010 Coll.)Państwowe archiwa regionalne właściwe dla miejsca prowadzenia działalności § 68 ust. 4 ustawy nr 499/2004 Sb. o archiwach i zarządzaniu dokumentacją oraz o zmianie niektórych ustaw
Obsługa strzelnic oraz instruktaż i szkolenie w zakresie strzelania z broni a) wykształcenie wyższe o kierunku i specjalności wojskowej, policyjnej lub związanej z kulturą fizyczną, wychowaniem fizycznym i sportem oraz 2 lata doświadczenia w zarządzaniu strzelnicami lub prowadzeniu strzelnic, lub (b) wykształcenie wyższe zawodowe o kierunku wojskowym, policyjnym lub związanym z kulturą fizyczną, wychowaniem fizycznym i sportem oraz dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu strzelnicami lub prowadzeniu strzelnic; lub (c) wykształcenie średnie z maturą na kierunku o specjalności wojskowej lub policyjnej oraz 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu strzelnicami lub prowadzeniu strzelnic, lub (d) licencja sędziego lub trenera strzelectwa oraz 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu strzelnicami lub prowadzeniu strzelnicwiarygodność przedsiębiorstwa lub organu statutowego lub członków organu statutowego*) *) Sekcja 1(5) ustawy nr 451/1991 Coll.
Operacja usługi pogrzebowej § 6 ust. 2 ustawy nr 256/2001 Coll. o usługach pogrzebowych i zmianach w niektórych ustawach, z późniejszymi zmianamiwojewódzkie stacje sanitarne § 6 ust. 3 ustawy nr 256/2001 Dz.U. o gospodarce pogrzebowej i o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami
Wykonywanie balsamowania i konserwowania § 10 ust. 2 ustawy nr 256/2001 Sb. o gospodarce pogrzebowej i zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami wojewódzkie stacje sanitarne § 10 ust. 4 ustawy nr 256/2001 Sb. o gospodarce pogrzebowej oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami
Operacja krematorium § 13 ust. 2 ustawy nr 256/2001 Sb. o gospodarce pogrzebowej i o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami wojewódzka stacja sanitarna § 13 ust. 3 ustawy nr 256/2001 Sb. o gospodarce pogrzebowej oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami
Załącznik nr 4 do ustawy nr 455/1991 Coll.

WOLNOŚĆ WOLNOŚCI

(Ad § 25 ust. 2) Przedmiot działalności: produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1-3 ustawy o koncesjonowaniu działalności gospodarczej Przedmiot działalności: produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach nr 1-3 do ustawy o koncesjonowaniu działalności gospodarczej. Dziedziny działalności należące do wolnego handlu
 • 1.Świadczenie usług w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa, hodowli ryb, leśnictwa i łowiectwa
 • 2. Działalność profesjonalnych menedżerów leśnictwa oraz przygotowywanie planów i programów zarządzania lasami
 • 3. Działalność diagnostyczna, badawcza i doradcza w zakresie ochrony roślin oraz zabezpieczania roślin, produktów roślinnych, przedmiotów i gleby przed organizmami szkodliwymi przy użyciu środków ochrony roślin lub produktów biobójczych
 • 4. Postępowanie z leśnym materiałem rozmnożeniowym
 • 5. Hodowla i tresura zwierząt (z wyłączeniem produkcji zwierzęcej)
 • 6. Przetwórstwo minerałów, wydobywanie torfu i błota
 • 7. Produkcja artykułów spożywczych i wyrobów skrobiowych
 • 8. Wypalanie roślin
 • 9. Produkcja pasz, mieszanek paszowych, dodatków paszowych i premiksów
 • 10. Produkcja wyrobów tekstylnych, odzieży i dodatków odzieżowych
 • 11. Produkcja i naprawa obuwia, wyrobów bagażowych i rymarskich
 • 12. Przetwórstwo drewna, produkcja wyrobów z drewna, korka, wikliny i słomy
 • 13. Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury oraz wyrobów z tych materiałów
 • 14. Działalność wydawnicza, poligraficzna, introligatorska i kserograficzna
 • 15. Produkcja, reprodukcja, dystrybucja, sprzedaż, wynajem nagrań dźwiękowych i dźwiękowo-wizualnych oraz produkcja niezapisanych nośników danych i płyt
 • 16. Produkcja koksu, smoły surowej i pozostałych paliw stałych
 • 17. Produkcja chemikaliów i mieszanin chemicznych lub wyrobów chemicznych oraz kosmetyków
 • 18. Produkcja nawozów
 • 19. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy
 • 20. Produkcja i obróbka szkła
 • 21. Produkcja materiałów budowlanych, porcelany, wyrobów ceramicznych i gipsowych
 • 22. Produkcja materiałów ściernych i wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
 • 23. Cięcie kamieni technicznych i jubilerskich
 • 24.Produkcja i obróbka metalurgiczna metali żelaznych, szlachetnych i nieżelaznych oraz ich stopów
 • 25. Produkcja gotowych konstrukcji metalowych i wyrobów metalowych
 • 26. Produkcja metalowych wyrobów artystycznych i rzemieślniczych
 • 27. Obróbka powierzchniowa i spawanie metali i innych materiałów
 • 28. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych, optycznych i fotograficznych
 • 29. Produkcja elementów elektronicznych, sprzętu elektrycznego oraz produkcja i naprawa maszyn, aparatury i sprzętu elektronicznego niskonapięciowego
 • 30. Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 31. Produkcja maszyn i urządzeń
 • 32. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i nadwozi
 • 33. Budowa i produkcja jednostek pływających
 • 34. Produkcja, opracowywanie, projektowanie, testowanie, instalowanie, konserwacja, naprawa, modyfikacja i zmiany konstrukcyjne statków powietrznych, silników lotniczych, śmigieł, części i wyposażenia statków powietrznych oraz lotniczego sprzętu naziemnego
 • 35. Produkcja kolejowych pojazdów trakcyjnych oraz pojazdów szynowych tramwajów, trolejbusów i kolei linowych oraz taboru kolejowego
 • 36. Produkcja rowerów, wózków inwalidzkich i pozostałego niezmotoryzowanego sprzętu transportowego
 • 37. Produkcja i naprawa wyrobów tapicerskich
 • 38. Produkcja, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego, gier, zabawek i wózków dziecięcych
 • 39. Produkcja wyrobów medycznych
 • 40. Produkcja i naprawa źródeł promieniowania jonizującego
 • 41. Produkcja artykułów szkolnych i biurowych, z wyłączeniem wyrobów z papieru, produkcja biżuterii, wyrobów z kartonu i galanterii, parasoli, upominków
 • 42. Produkcja pozostałych wyrobów przetwórczych
 • 43. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji oraz uzdatnianie i rozprowadzanie wody
 • 44. Gospodarowanie odpadami (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych)
 • 45. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe, specjalistyczna działalność budowlana
 • 46. Roboty szklarskie, konstrukcyjne i wykończeniowe
 • 47. Pośrednictwo w handlu i usługach
 • 48. Handel hurtowy i detaliczny
 • 49. Działalność lombardowa i sprzedaż detaliczna towarów używanych
 • 50. Konserwacja pojazdów samochodowych i ich akcesoriów
 • 51. Transport rurociągowy i lądowy (z wyłączeniem kolejowego i drogowego transportu samochodowego)
 • 52. Magazynowanie, pakowanie, przeładunek towarów i działalność techniczna w transporcie
 • 53. Spedycja i przedstawicielstwo celne
 • 55. Usługi noclegowe
 • 56. Dostarczanie oprogramowania, doradztwo w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych, hosting i podobna działalność oraz obsługa portali internetowych
 • 57. Działalność biur informacji i ogłoszeń
 • 58. Kupno, sprzedaż, zarządzanie i utrzymanie nieruchomości
 • 59. Najem i użyczenie ruchomości
 • 60. Działalność doradcza i konsultingowa, przygotowywanie ekspertyz i raportów
 • 61. Projektowanie zagospodarowania terenu
 • 62.Przygotowanie i opracowanie propozycji technicznych, prac graficznych i rysunkowych
 • .
 • 63. Projektowanie instalacji elektrycznych
 • 64. Badania i rozwój w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynieryjnych lub społecznych
 • 65. Testowanie, pomiary, analizy i kontrola
 • 66. Reklama, marketing, reprezentacja medialna
 • 67. Projektowanie, aranżacja i modelowanie
 • 68. Usługi fotograficzne
 • 69. Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych
 • 70. Usługi administracyjne i organizacyjne
 • 71. Prowadzenie biura podróży i usługi przewodnika turystycznego
 • 72. Kształcenie i szkolenie pozaszkolne, organizacja kursów, szkoleń, w tym prowadzenie wykładów
 • 73. Prowadzenie obiektów kulturalnych, oświatowych i rozrywkowych, organizowanie przedstawień kulturalnych, rozrywkowych, wystaw, targów, pokazów, sprzedaży i podobnych imprez
 • 74. Prowadzenie obiektów wychowania fizycznego i sportu oraz organizacja zajęć sportowych
 • 75. Pranie domowe, prasowanie, naprawa i konserwacja odzieży, wyrobów włókienniczych użytku domowego i artykułów użytku osobistego
 • 76.Świadczenie usług technicznych
 • 77. Naprawa i konserwacja artykułów użytku domowego, przedmiotów o charakterze kulturalnym, wyrobów mechaniki precyzyjnej, przyrządów optycznych i pomiarowych
 • 78.Świadczenie usług o charakterze osobistym oraz usług w zakresie higieny osobistej
 • 79.Świadczenie usług rodzinnych i domowych
 • 80.Świadczenie usług dla korporacji i trustów
 • 81.Świadczenie usług związanych z aktywami wirtualnymi
 • 82. Przetwórstwo przemysłowe, handel i usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane

Załącznik 5 do ustawy nr 455/1991 Coll.

Lista branż, których wykonywanie przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić wyłącznie przez osoby fizyczne spełniające kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje zawodowe do wykonywania tych czynności

. (dot. § 7 ust. 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biznes Wymagane kompetencje Uwaga
1 2 3
Optyka okularowa a) kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego optometrysty zgodnie z określonymi przepisami prawa*), lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe jako wykwalifikowany optyk lub wykwalifikowany technik okulista; lub (c) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym w dziedzinie kształcenia optyka lub technika okulisty, lub (d) świadectwo przekwalifikowania lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa; lub (e) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu optyka okularowego zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa**), lub (f) dowód trzyletniego doświadczenia w samodzielnej działalności (art. 420 kodeksu cywilnego) lub w ramach stosunku pracy*) Ustawa nr 96/2004 Dz.U. o warunkach nabywania i uznawania kompetencji do wykonywania niemedycznych zawodów medycznych i wykonywania czynności związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niemedycznych zawodach medycznych), w brzmieniu ustawy nr 125/2005 Dz. **U., z późniejszymi zmianami
Handel zwierzętami przeznaczonymi do hodowli zwierząt domowych (a) dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie programu studiów i kierunku studiów koncentrującego się na medycynie weterynaryjnej i higienie, hodowli zwierząt lub zootechnice, lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie studiów ukierunkowanych na hodowlę zwierząt, zootechnikę lub weterynarię; lub (c) wykształcenie średnie z maturą w dziedzinie kształcenia specjalizującej się w hodowli zwierząt, zootechnice lub weterynarii; lub (d) wykształcenie średnie z dyplomem ukończenia kształcenia w zakresie hodowli zwierząt lub zootechniki, lub (e) świadectwo przekwalifikowania*) lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez placówkę akredytowaną na podstawie przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, lub (f) dowód trzyletniego doświadczenia w zawodzie w charakterze niezależnym (art. 420 kodeksu cywilnego) lub w ramach stosunku pracy; lub (g) dowód uznania kwalifikacji zawodowych na podstawie szczególnego przepisu prawa**), lub (h) dowód zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. k) ustawy o licencjach handlowych*) dekret nr 176/2009 Coll. określający szczegóły wniosku o akredytację programu szkoleniowego, organizację szkolenia w ośrodku przekwalifikowania i sposób jego ukończenia **) Ustawa nr 18/2004 Sb. o uznawaniu kwalifikacji zawodowych i innych kompetencji obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych), z późniejszymi zmianami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (a) dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany na studiach magisterskich na kierunku prawo, na kierunku ekonomia o specjalności ekonomia, finanse lub marketing i biznes lub na kierunku budownictwo o specjalności budownictwo lub przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych lub podobny dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w wyniku podjęcia studiów na uczelni niewchodzącej w skład obszaru kształcenia, (b) dyplom uniwersytecki, wyższe wykształcenie zawodowe lub wykształcenie średnie ze świadectwem ukończenia szkoły i rocznym doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie, (c) kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami zgodnie z ustawą o uznawaniu efektów dalszego kształcenia*), (d) dowód trzyletniego doświadczenia w zawodzie w charakterze niezależnym (art. 420 kodeksu cywilnego) lub w ramach stosunku pracy, lub e) dowód uznania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specjalną regulacją prawną**)*) ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami **) ustawa nr 18/2004 Coll., z późniejszymi zmianami
Przewodnictwo górskie a) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym i kwalifikacje zawodowe przewodnika górskiego zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi*), lub (b) świadectwo przekwalifikowania**) lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej, wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego jurysdykcji podlega sektor, w którym wykonywana jest dana działalność; lub (c) dowód trzyletniego doświadczenia w zawodzie w charakterze niezależnym (art. 420 kodeksu cywilnego) lub w ramach stosunku pracy; lub (d) dowód uznania kwalifikacji zawodowych na mocy specjalnych przepisów prawnych***)*) Ustawa nr 179/2006 Sb. o weryfikacji i uznawaniu wyników dalszego kształcenia oraz o zmianach w niektórych ustawach (ustawa o uznawaniu wyników dalszego kształcenia) **) Dekret nr 176/2009 Coll. ***U., z późniejszymi zmianami
Ratownictwo wodne a) świadectwo przekwalifikowania*) lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego kompetencje obejmują sektor, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, lub (b) dokument potwierdzający specjalizację ratownika górniczego**) – nurka, lub (c) kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności ratownika wodnego na wodach otwartych lub do wykonywania czynności mistrza ratownictwa wodnego zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem prawnym****), lub (d) dowód trzyletniego doświadczenia w zawodzie na stanowisku samodzielnym (art. 420 Kodeksu cywilnego) lub w ramach stosunku pracy, lub (e) dowód uznania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specjalną regulacją prawną***) *) Dekret nr 176/2009 Sb. **U., w sprawie ratownictwa górniczego, w brzmieniu zmienionym dekretem nr 87/2006 Sb. ***) Ustawa nr 18/2004 Coll., z późniejszymi zmianami ****) Ustawa nr 179/2006 Dz.U., z późniejszymi zmianami
Świadczenie usług w zakresie wychowania fizycznego i sportu w dziedzinie… a) wyższego wykształcenia zawodowego w dziedzinie edukacji ukierunkowanej na kulturę fizyczną, wychowanie fizyczne i sport, lub (b) dyplomu uniwersyteckiego w zakresie programu studiów i kierunku studiów związanych z kulturą fizyczną, wychowaniem fizycznym i sportem, lub (c) świadectwo przekwalifikowania*) lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, lub (d) dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez instytucję edukacyjną o charakterze związanym z wychowaniem fizycznym (np. instytucję edukacyjną stowarzyszenia wychowania fizycznego); lub (e) kwalifikacje zawodowe w odpowiedniej dziedzinie działalności związanej z wychowaniem fizycznym zgodnie z określonymi przepisami prawa***), lub (f) dowód trzyletniego doświadczenia w danej dziedzinie w charakterze niezależnym (art. 420 kodeksu cywilnego) lub w ramach stosunku pracy, lub (g) dowód uznania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specjalną regulacją prawną**)*) Dekret nr 176/2009 Dz. **) Ustawa nr 18/2004 Dz. ***) ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami
Opieka nad dzieckiem do lat trzech w systemie dziennym a) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pielęgniarki ogólnej lub asystenta medycznego lub asystenta pielęgniarskiego lub położnej lub ratownika medycznego lub sanitariusza ogólnego zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa*), lub (b) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub pracownika służb społecznych zgodnie z przepisami szczególnymi**), lub (c) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa***), lub (d) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu opiekunki do dzieci w wieku do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa****), lub (e) dowód trzyletniego doświadczenia w tej dziedzinie w charakterze niezależnym (art. 2 i 23 kodeksu handlowego) lub w ramach stosunku pracy, lub (f) dowód uznania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specjalną regulacją prawną*****) *) Ustawa nr 96/2004 Dz.U. o warunkach nabywania i uznawania kwalifikacji do wykonywania niemedycznych zawodów medycznych i wykonywania czynności związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej oraz o zmianach w niektórych powiązanych ustawach (ustawa o niemedycznych zawodach medycznych), z późniejszymi zmianami **) ustawa nr 108/2006 Coll. o usługach socjalnych, z późniejszymi zmianami ***) Ustawa nr 563/2004 Dz.U. o pracownikach pedagogicznych oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami ****) Ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami *****) Ustawa nr 18/2004 Coll., z późniejszymi zmianami
Działania, podczas których naruszana jest integralność ludzkiej skóry a) uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na podstawie specjalnych przepisów prawnych*), lub (b) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego lub asystenta medycznego na podstawie szczególnych przepisów prawa**), lub (c) wykształcenie średnie wraz z egzaminem maturalnym w zakresie kształcenia kosmetyczki i świadectwem przekwalifikowania***) lub innym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności, w których dochodzi do naruszenia integralności skóry ludzkiej, wydanym przez placówkę akredytowaną na podstawie przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego jurysdykcji podlega sektor, w którym wykonywany jest zawód; lub (d) wykształcenie średnie wraz ze świadectwem nauczania w dziedzinie kształcenia kosmetyczek oraz świadectwem przekwalifikowania***) lub innym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności, podczas których naruszana jest integralność skóry ludzkiej, wydanym przez instytucję akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego jurysdykcji podlega sektor, w którym wykonywany jest zawód; lub (e) świadectwo przekwalifikowania***) lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla kosmetyczek oraz w zakresie czynności, w których naruszana jest integralność ludzkiej skóry, wydany przez organ akredytowany na mocy przepisów szczególnych lub przez organ akredytowany przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego jurysdykcji podlega sektor, w którym wykonywana jest dana działalność; lub (f) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu kosmetyczki i czynności, w których naruszana jest integralność ludzkiej skóry (specjalista w zakresie makijażu permanentnego, piercer lub tatuażysta) zgodnie z przepisami szczególnymi*****), lub (g) dowód uznania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa****)*) Ustawa nr 95/2004 Dz.U. o warunkach nabywania i uznawania kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza, dentysty i farmaceuty, zmieniona ustawą nr 125/2005 Dz. **) Ustawa nr 96/2004 Coll., zmieniona ustawą nr 125/2005 Coll. ***) dekret nr 176/2009 Coll. ****) Ustawa nr 18/2004 Coll., z późniejszymi zmianami *****) ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami
Usługi w zakresie masażu, odnowy biologicznej i regeneracji a) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu lekarza i kwalifikacje specjalistyczne w dziedzinie specjalizacji rehabilitacji i medycyny fizykalnej lub medycyny fizykalnej zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi*), lub (b) uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu fizjoterapeuty lub masażysty lub masażysty osób niewidomych i słabowidzących zgodnie z odrębnymi przepisami prawa**), lub (c) wykształcenie wyższe w zakresie programu studiów i kierunku w zakresie rehabilitacji lub wychowania fizycznego, lub (d) świadectwo przekwalifikowania***) lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydany przez placówkę akredytowaną na podstawie przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo, którego kompetencje obejmują sektor, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa, lub (e) kwalifikacje zawodowe w zakresie masażu klasycznego lub sportowego zgodnie z przepisami szczególnymi*****), lub (f) dowód uznania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi****)*) ustawa nr 95/2004 Coll. zmieniona ustawą nr 125/2005 Coll. **) Ustawa nr 96/2004 Coll., zmieniona ustawą nr 125/2005 Coll. ***) dekret nr 176/2009 Coll.****) ustawa nr 18/2004 Coll., z późniejszymi zmianami *****) Ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami
Operacja solariów a) świadectwo przekwalifikowania*) lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej, wydany przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym prowadzona jest działalność handlowa, lub (b) kwalifikacje zawodowe w zakresie działalności operatora solarium zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa***), lub (c) dowód trzyletniego doświadczenia w handlu w charakterze niezależnym (art. 420 kodeksu cywilnego) lub w ramach stosunku pracy, lub (d) dowód uznania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specjalną regulacją prawną**)*) Dekret nr 176/2009 Dz. **) Ustawa nr 18/2004 Dz. ***) ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami
Usługi kosmetyczne (a) wykształcenie średnie z dyplomem kosmetyczki, lub (b) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym w dziedzinie kształcenia kosmetyczek lub z kursami szkolenia zawodowego w odpowiedniej dziedzinie, lub (c) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie kształcenia kosmetyczek, lub (d) dyplom ukończenia studiów wyższych na odpowiednim kierunku i w dziedzinie ukierunkowanej na zawód, lub (e) świadectwo przekwalifikowania*) lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej, wydany przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywany jest zawód, lub (f) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu kosmetyczki zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa ***), lub (g) dowód trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu na własny rachunek (art. 420 kodeksu cywilnego) lub w ramach stosunku pracy, lub (h) dowód uznania kwalifikacji zawodowych na podstawie szczególnego przepisu prawa**), lub (i) dowód zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. k) ustawy o licencjach handlowych*) dekret nr 176/2009 Coll. **) ustawa nr 18/2004 Coll., z późniejszymi zmianami ***) ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami
Pedicure, manicure a) wykształcenie średnie z dyplomem kosmetyczki lub (b) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym na kierunku kształcenia kosmetyczka lub z ukończonymi kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi w tym zakresie, lub (c) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie kształcenia kosmetyczek, lub (d) dyplom ukończenia studiów wyższych na odpowiednim kierunku i w dziedzinie ukierunkowanej na zawód, lub (e) świadectwo przekwalifikowania*) lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej, wydany przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych lub przez placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub przez ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywany jest zawód, lub (f) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pedikiurzystki i stylistki paznokci lub manikiurzystki i stylistki paznokci zgodnie z przepisami szczególnymi ***), lub (g) dowód trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu na własny rachunek (art. 420 Kodeksu cywilnego) lub w ramach stosunku pracy, lub (h) dowód uznania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,**) lub (i) dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 lit. k) ustawy o licencjonowaniu handlu*) dekret nr 176/2009 Coll. **) ustawa nr 18/2004 Coll., z późniejszymi zmianami ***) ustawa nr 179/2006 Coll., z późniejszymi zmianami
Ochrona mienia i osób a) dyplom ukończenia studiów wyższych, lub (b) wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa lub podobnej dziedzinie, lub (c) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym w dziedzinie bezpieczeństwa lub prawa, lub (d) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym i świadectwem przekwalifikowania lub innym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydanym przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa; lub (e) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika ochrony zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa*), lub (f) dowód uznania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi**)*) Ustawa nr 179/2006 Coll. z późniejszymi zmianami, **) ustawa nr 18/2004 Coll. z późniejszymi zmianami
Usługi prywatnych detektywów (a) dyplom ukończenia studiów wyższych, lub (b) wyższe kwalifikacje zawodowe w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa lub podobnej dziedzinie, lub (c) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym w dziedzinie bezpieczeństwa lub prawa, lub (d) wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym i świadectwem przekwalifikowania lub innym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zakresie danej działalności zawodowej wydanym przez placówkę akredytowaną na mocy przepisów szczególnych, placówkę akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub ministerstwo właściwe dla sektora, w którym wykonywana jest dana działalność zawodowa; lub (e) kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu detektywa zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa*), lub (f) dowód uznania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specjalną regulacją prawną**)*) Ustawa nr 179/2006 Dz, **) ustawa nr 18/2004 Coll., z późniejszymi zmianami

Załącznik 6 do ustawy nr 455/1991 Coll.

Wykaz transakcji i działalności wolnego handlu, których wykonywanie przez osobę prawną wymaga uczciwości jej rzeczywistego beneficjenta i osoby będącej członkiem jej organu statutowego, przedstawiciela osoby prawnej w tym organie lub na stanowisku podobnym do członka organu statutowego, oraz działalności wolnego handlu podlegających obowiązkowi zgłoszenia

. (dot. § 8a i 28)

1. Handel lub działalność gospodarcza

a) świadczenie usług na rzecz korporacji i trustów b) świadczenie usług związanych z aktywami wirtualnymi

2. Handel wiązany – działalność doradców księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji podatkowych